Friday, December 11, 2009

Дарение за манастирот Св. Јован БигорскиСоопштение за медиумите:

Кон крајот на септември, се случи трагичен инцидент, во кој изгоре значителен дел од Бигорскиот манастир. Патрон на Бигорскиот манастир е Св. Јоан Крстител, а во него богослужел големиот преродбенски деец Партениј Зографски.

Од тие причини, Бугарскиот културен клуб - Скопје се обрати со молба кон институциите на Република Бугарија да помогнат за востановување на светиот манастир.

Така, по иницијатива на г-н Марин Рајков, заменик министер за надворешни работи на Република Бугарија, бугарското МНР започна да купува од Зографскиот манастир луксузни изданија на богослужбени книги за потребите на монашкото братство од Бигорскиот манастир. Дарението со теолошка литература беше предадено вчера на архимандрит Партениј од г-н Ангел Ангелов, заменик амбасадор на Република Бугарија во Република Македонија.

За повеќе информации, како и делови од поздравното писмо на г-н Марин Рајков до архимандритот Партениј, прочитајте ја статијата во весник „Труд, од 10 декември 2009:

Press release:

At the end of September, in a tragic incident, a significant part of the St. Jovan Bigorski monastery burned out. Patron of the monastery is St. Joan the Baptist, and it was the place where the great revival figure Parthenius Zografski had liturgies.

For these reasons, the Bulgarian Cultural Club - Skopje addressed with application to the institutions of the Republic of Bulgaria to help the establishment of the Holy Monastery.

Thus, at the initiative of Mr. Marin Raykov, Deputy Foreign Minister of Bulgaria, the Bulgarian Foreign Ministry has bough from the Zograf monastery and other Bulgarian monasteries luxury editions of liturgical books for the monastic brotherhood of the St. Jovan Bigorski monastery. The donation with theological literature was given yesterday to Archimandrite Parthenius by Mr. Angel Angelov, Deputy Ambassador of the Republic of Bulgaria in the Republic of Macedonia.

For more information, as well as parts of greeting letter of Mr. Marin Raykov to archimandrite Parthenius, read the article in the newspaper Trud, December 10, 2009.

Monday, November 16, 2009

Предлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУПредлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУ:

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите, препратено и до редица амбасади во Република Македонија, со предлог за привремено решение на проблемот со енциклопедијата на МАНУ. Ние предлагаме новата редакција да го прифатат "Алманах Македонија" се додека експертите на БККС не ги комплетираат нивните конструктивни препораки. За повеќе информации, посетете ја нашата интернет страница.

Suggestion for a temporary solution to the problem with the MANU encyclopedia:

The Bulgarian Cultural Club - Skopje issued a press release, forwarded to a number of embassies in the Republic of Macedonia, with a proposal for a temporary solution to the problem with the MANU encyclopedia. We suggests that the new editors adopt "Almanach Macedonia" until BKKS experts complete their constructive recommendations. For more information, visit our webpage.

Saturday, November 14, 2009

Добредојдовте на нашиот блог!

Добредојдовте на нашиот блог! Тука можете да ги најдете последните информации за активностите на Бугарскиот културен клуб - Скопје. Вие можеби би сакале исто така да се сврзете со нас и на Facebook, FriendFeed, Twitter или YouTube. Посетете ја и нашата официјална интернет страница.

Welcome to our blog! Here you can find the latest information about the activities of the Bulgarian Cultural Club - Skopje. You may also want to connect with us on Facebook, FriendFeed, Twitter or YouTube. Visit also our official webpage.

Friday, November 13, 2009

Интервју со г-н Лазар Младенов за телевизија СКАТ во врска со енциклопедијатаВо врска со енциклопедијата издадена од Македонската академија на науките и уметностите, претседателот на Бугарскиот културен клуб - Скопје, г-н Лазар Младенов, учествуваше во предавањето "Час по България" на доц. Пламен Павлов, емитувано на телевизијата СКАТ. Емисијата беше посветена на Марко Цепенков, знаменита фигура од бугарското национално Възраждане, за кого говореше Димитар Тачев, потомок на Марко Цепенков. Целото видео може да го симнете од сајтот на СКАТ, а повеќе информации за Марко Цепенков прочитајте во неговата автобиографија.

With regard regard to the encyclopedia published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts, the President of the Bulgarian Cultural Club - Skopje, participated in Plamen Pavlov's "Lecture for Bulgaria", broadcast on SKAT television. The lecture was dedicated to Marko Cepenkov, a prominent figure of the Bulgarian National Revival, about whom Dimitar Tachev, his descendant, discussed. You can download the whole video from the website of SKAT television, and you can read more information about Marko Cepenkov in his autobiography.

Wednesday, November 11, 2009

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата на публикувана од Македонската академија на науки и уметности:

Бугарскиот културен клуб - Скопје ја поздравува одлуката на Собранието на Македонската академија на науките и уметностите за разрешување на досегашната редакција на енциклопедијата, како и на главниот и одговорен редактор Блаже Ристeвски. Ние работиме на конструктивни предлози за демократска енциклопедија, која одговара на историската реалност. За повеќе информации, посетете ја нашата официјална интернет страница.

The Bulgarian Cultural Club - Skopje issued a press release in regard with the encyclopedia published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts:

The Bulgarian Cultural Club - Skopje welcomes the decision of the MANU Council to dismiss the editors of the encyclopedia, especially the editor-in-chief Blaze Ristevski. We are working out constructive proposals for a democratic encyclopedia, which corresponds to the historical reality. For more info, visit our official webpage.

Saturday, November 7, 2009

БККС ги посети бугарските воени гробишта во Ново Село

Bulgarian mMilitary cemetery in Novo Selo, in the region of Strumica

БККС ги посети бугарските воени гробишта во Ново Село:

Претседателот и членови на Бугарскиот културен клуб - Скопје ги посетија возобновените бугарските воени гробишта во Ново село, Струмичко, каде што се погребани 71 војници од Втората тројанска и Единаесетата македонска дивизија, загинати за време на Балканската, Меѓусојузничката и Првата светска војна. Прочитајте повеќе. Фотографии од панихидата можете да видите во галеријата качена на нашата интернет страница.

BKKS visited the Bulgarian military cemetery in Novo Selo:

The President and members of the Bulgarian Cultural Club - Skopje have visited the Bulgarian military cemetery in Novo Selo, in the region of Strumica, where 71 soldiers from the 2nd Troyan and 11th Macedonian division, who died during the Balkan Wars and the First World War, are burried. You can read more here. Photographs of the commemoration can be viewed in the gallery uploaded on our website.

Monday, November 2, 2009

Тржество и коктел по повод Денот на народните будители на БугаријаТржество и коктел по повод Денот на народните будители на Бугарија:

Претседателот и членови на Управниот одбор на Бугарскиот културен клуб - Скопје присуствуваа на тржество и коктел по повод 1 ноември - Денот на народните будители на Бугарија, организиран од Амбасадата на Република Бугарија во Република Македонија. За повеќе информации, посетете ја нашата интернет страница.

Ceremony and cocktail on the occasion of the Day of the National Leaders of Bulgaria:

The President and members of the Executive Board of the Bulgarian Cultural Club - Skopje attended the ceremony and the cocktail on the occasion of November 1st - The Day of the National Leaders of Bulgaria, organized by the Embassy of the Republic of Bulgaria in the Republic of Macedonia. For more information, visit our webpage.

Wednesday, September 30, 2009

Утрински весник ја публикува нашата реакција

Утрински весник ја публикува нашата реакција:

"Утрински весник" ја публикува нашата реакција во врска со статијата од 28 септември 2009. Им благодариме на уредниците за коректниот однос. Оваа информација може да се прочита и на нашата интернет страница.


The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response:

The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response in regard with its article from September 28, 2009. We thank the editors for the correctness. This information can also be found on our website.

Monday, September 28, 2009

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ:

Информационата агенција БТА, весниците Утрински весник, Време и весник Българска армия ја пренсоа информацијата за декларацијата на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ. Можете исто така да ја прочитате оваа информација и на нашата интернет страница.

Media responses to the declaration of the BKKS in regard with the MANU encyclopedia:

The information agency BTA, the newspapers Utrinski vesnik, Vreme and the newspaper "Bulgarian Army", have conveyed the information about the declaration of the Bulgarian Cultural Club - Skopje in regard with the encyclopedia published by MANU. You can also read this information on our webpage.

Sunday, September 27, 2009

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата во врска со енциклопедијата на МАНУ

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата во врска со енциклопедијата на МАНУ:

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ. Можете исто така да ја прочитате оваа информација и на нашата интернет страница.

The newspaper "Forum" published the information about our declaration in regard with the MANU encyclopedia:

The newspaper "Forum" published the information about the declaration of the Bulgarian Cultural Club - Skopje in regard with the MANU encyclopedia. You can also read this information on our webpage.