Wednesday, September 30, 2009

Утрински весник ја публикува нашата реакција

Утрински весник ја публикува нашата реакција:

"Утрински весник" ја публикува нашата реакција во врска со статијата од 28 септември 2009. Им благодариме на уредниците за коректниот однос. Оваа информација може да се прочита и на нашата интернет страница.


The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response:

The newspaper "Utrinski vesnik" has published our response in regard with its article from September 28, 2009. We thank the editors for the correctness. This information can also be found on our website.

Monday, September 28, 2009

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ:

Информационата агенција БТА, весниците Утрински весник, Време и весник Българска армия ја пренсоа информацијата за декларацијата на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ. Можете исто така да ја прочитате оваа информација и на нашата интернет страница.

Media responses to the declaration of the BKKS in regard with the MANU encyclopedia:

The information agency BTA, the newspapers Utrinski vesnik, Vreme and the newspaper "Bulgarian Army", have conveyed the information about the declaration of the Bulgarian Cultural Club - Skopje in regard with the encyclopedia published by MANU. You can also read this information on our webpage.

Sunday, September 27, 2009

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата во врска со енциклопедијата на МАНУ

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата во врска со енциклопедијата на МАНУ:

Весникот "Форум" ја пренесе информацијата за декларацијата на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ. Можете исто така да ја прочитате оваа информација и на нашата интернет страница.

The newspaper "Forum" published the information about our declaration in regard with the MANU encyclopedia:

The newspaper "Forum" published the information about the declaration of the Bulgarian Cultural Club - Skopje in regard with the MANU encyclopedia. You can also read this information on our webpage.