Monday, September 28, 2009

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ

Отзвук од медиумите во врска со декларацијата на БККС во врска со енциклопедијата на МАНУ:

Информационата агенција БТА, весниците Утрински весник, Време и весник Българска армия ја пренсоа информацијата за декларацијата на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ. Можете исто така да ја прочитате оваа информација и на нашата интернет страница.

Media responses to the declaration of the BKKS in regard with the MANU encyclopedia:

The information agency BTA, the newspapers Utrinski vesnik, Vreme and the newspaper "Bulgarian Army", have conveyed the information about the declaration of the Bulgarian Cultural Club - Skopje in regard with the encyclopedia published by MANU. You can also read this information on our webpage.

No comments:

Post a Comment