Wednesday, November 11, 2009

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата

Бугарскиот културен клуб - Скопје излезе со соопштение за медиумите во врска со енциклопедијата на публикувана од Македонската академија на науки и уметности:

Бугарскиот културен клуб - Скопје ја поздравува одлуката на Собранието на Македонската академија на науките и уметностите за разрешување на досегашната редакција на енциклопедијата, како и на главниот и одговорен редактор Блаже Ристeвски. Ние работиме на конструктивни предлози за демократска енциклопедија, која одговара на историската реалност. За повеќе информации, посетете ја нашата официјална интернет страница.

The Bulgarian Cultural Club - Skopje issued a press release in regard with the encyclopedia published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts:

The Bulgarian Cultural Club - Skopje welcomes the decision of the MANU Council to dismiss the editors of the encyclopedia, especially the editor-in-chief Blaze Ristevski. We are working out constructive proposals for a democratic encyclopedia, which corresponds to the historical reality. For more info, visit our official webpage.

No comments:

Post a Comment